نتایج نظرسنجیعملکرد جشنواره صنعت چاپ را چگونه میبینید ؟


خوب (%45)
متوسط (%9)
ضعیف (%45)