نتایج نظرسنجیعملکرد جشنواره صنعت چاپ را چگونه میبینید ؟


خوب (%55)
متوسط (%11)
ضعیف (%33)

نظرسنجی

عملکرد جشنواره صنعت چاپ را چگونه میبینید ؟
 نتایج نظرسنجی
آرشیو