نظرسنجی های گذشته

  • نظر شما درباره این خبرگزاری چیست؟ نتایج
  • مقالات این ماه به چه صورت بود؟ نتایج
  • فعالیت انجمن را تا چه حد ضروری می دانید؟ نتایج
  • انجمن تا چه حد به اهداف خود دست یافته است؟ نتایج
  • آيا اتحاديه صادركنندگان به اهداف خود رسيده است ؟ نتایج
  • کدام مدیرکل چاپ عملکرد مطلوبتری داشته است ؟ نتایج
  • نتیجه انتخابات هیات مدیره اتحادیه؟ نتایج
  • عملکرد جشنواره صنعت چاپ را چگونه میبینید ؟ نتایج