برای جستجوی عبارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ جشنواره تخصصی صنعت چاپ؛ شورای سیاستگذاری ،1 نتیجه یافت شد.