برای جستجوی عبارت مدیر آموزش و پژوهش مرکز آموزش علمی ـ کاربردی فرهنگ و هنر واحد 5 تهران ،1 نتیجه یافت شد.