برای جستجوی عبارت سرپرستان داوری ،1 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 سرپرستان گروه های داوری مسابقات آثار چاپی منصوب شدند ۱۳۹۲ شنبه ۲۳ شهريور