برای جستجوی عبارت امیرزاده' آیین نامه' رسیدگی به تخلفات ناشران ،1 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 تغییر نام «اداره کتاب» به «دفتر کتاب» ۱۳۹۲ يکشنبه ۲۳ تير