برای جستجوی عبارت استاد علینقی؛ جشنواره صنعت چاپ؛ هجدهمین جشنواره ملی چاپ ،1 نتیجه یافت شد.