برای جستجوی عبارت اتحادیه چاپخانه داران تهران؛ انتخابات؛ ثبت نام؛ نامزدی در انتخابات صنف چاپ؛ بهمن پورمند ،1 نتیجه یافت شد.