برای جستجوی عبارت غفاری رهبر؛ اتحادیه صحافان ،2 نتیجه یافت شد.