وقتی همه سازمان ها خودشان ناشرند، بخش خصوصی نابود می شود


یک ناشر بخش خصوصی با اشاره به فعالیت ناشران وابسته به سازمان‌ها و نهادی‌های دولتی گفت: وقتی هر سازمان و دستگاه دولتی خودش یک ناشر دارد، نمی‌توان از ناشران خصوصی تخصصی توقعی داشت.

بهگزارش اخبار چاپ به نقل از خبرگزاری مهر، محمدرضا اسماعیلی مدیر انتشارات نسیمبخارا گفت: این روزها نمی‌توانیم کار چندانی بکنیم و کتاب زیادی چاپ کنیم. بیشترتلاش‌مان در انتشارات نسیم بخارا این بود که آثاری در حوزه مربوط به کشورهای فارسیزبان منتشر کنیم که دارای مخاطبین خاص است.

ویافزود: وقتی ناشری بخواهد در زمینه‌ای خاص به طور تخصصی کار کند، شرایطش دشوارخواهد بود. رشته‌های خاص، جامعه مخاطب محدودی دارند و مسائل اقتصادی در آنها،نسبت به دیگر ناشران بدتر است. به طور طبیعی اگر از این گروه ناشران حمایتنشود، از گردونه خارج شده و کار به دوش گروهی خاص می‌افتد که این کار را صرفااقتصادی می‌بینند نه فرهنگی.

اینمدیر نشر در ادامه گفت: اگر کتابی که من ناشر چاپ می‌کنم، توسط نهادی چون سازمانفرهنگ و ارتباطات اسلامی خریده شود، پشت گرمی خوبی برای من است. اما این سازمان،خودش انتشاراتی به نام الهدی دارد که سالانه تعداد زیادی کتاب چاپ می‌کند. به همینترتیب وزارت امور خارجه هم برای خود، انتشارات دارد. کتاب‌هایی که قصد انتشارشانرا در نشر نسیم بخارا داشتیم، بیشتر مربوط به حوزه کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز وافغانستان هستند. حالا وزارت خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات خودشان ناشر دارند وچنین کتاب‌هایی را چاپ می‌کنند. بنابراین جایی برای کتاب‌های ما و حمایت از آن هاباقی نمی‌ماند. در حالی که می‌توان هزینه‌ای که برای عناوین مختلف این نهادها درطول سال می‌شود، حمایت از ناشران خصوصی را اختصاص داد. این گونه باری هم از رویدوش این سازمان‌ها و نهادها برداشته می‌شود و ناشران هم می‌توانند کتاب چاپ کنند.

اسماعیلیگفت: این روزها همه دستگاه‌های دولتی، انتشارات دارند و مشخص است که امکانات یکناشر خصوصی از یک وزارتخانه یا دستگاه دولتی، بسیار کمتر است و توانایی رقابت دراین زمینه وجود ندارد. بنابر چنین شرایطی است که ما هم نمی‌توانیم کار چندانیانجام داده و کتاب چاپ کنیم.

 

منتشر شده توسط مهر در تاریخ ۱۳۹۴ شنبه ۳۰ خرداد