ضرورت چکش کاری بیشتر سند راهبردی


بدون شک تدوین، تصویب و رونمایی از یک سند مهم در حوزه چاپ در کارنامه مدیران کنونی وزارت ارشاد، معاونت امور فرهنگی و دفتر امور چاپ نوشته خواهد شد ، اما توجه به ضوابط ، شرایط و همه جوانب امر هم در این زمینه در حافظه صنعت چاپ هم نوشته و ضبط خواهد شد.

 کیانوش تهرانی - سند راهبردی صنعت چاپ به عنوان یک سند که قرار است به تاثیر گذاری زیادی در این حوزه مهم منجر شود چند ماهی است که رونمایی شده است و بنابر اعلام مدیران وزارت ارشاد آماده تدوین دستورالعمل اجرایی و سپس عملیاتی شدن است. رونمایی از این سند در حالی که دولت دهم تنها یک ماه دیگر سکاندار اجرایی کشور است و نوبت به دولت یازدهم رسیده است از چند منظر قابل توجه است.

تدوین سندی بسیار مهم در حوزه پر از چالش چاپ در سال پایانی دولت اگرچه اقدامی در خور و شایسته تقدیر است ، اما تدوین یک سند در مدت زمان کم و بدون استفاده از نظرات فعالان صنوف و اتحادیه ها وصاحب نظران دانشگاهی این حوزه ، آن را به یک سند در حد حرف تبدیل می کند و با توجه به ساختار اجرایی کشور  و تغییر مدیریت ها و مقید نبودن مدیران تازه به اسناد مصوب مدیران پیشین، کنار گذاشته شدن این سند در دولت تازه امر غریبی نیست.

بدون شک تدوین، تصویب و رونمایی از یک سند مهم در حوزه چاپ در کارنامه مدیران کنونی وزارت ارشاد، معاونت امور فرهنگی و دفتر امور چاپ نوشته خواهد شد ، اما توجه به ضوابط ، شرایط و همه جوانب امر هم در این زمینه در حافظه صنعت چاپ هم نوشته و ضبط خواهد شد.

اگرچه برخی از صاحب نظران این سند را رونویسی از برخی اسناد راهبردی فرهنگی دیگر عنوان کرده اند، اما این قلم تا این حد بدبینی را لازم نمی داند و معتقد است که گروهی از کارشناسان و پژوهشگران حوزه فرهنگ در تدوین این سند نقش داشته اند و همین امر باعث شده تا نگاه همه جانبه ای به این صنعت چند وجهی و بین رشته ای اعمال نشود. نمونه بارز این نگاه بی توجهی به صنعت بسته بندی به عنوان بخش مهمی از صنعت چاپ در این سند است که تنها در یک بند آمده است و آن هم توجه به این بخش مهم به عنوان یک رسانه است و نه یک صنعت.

غلبه نگاه ارزش مدارانه بر یک سند که قرار است پشتوانه اجرایی برای حل مشکلات یک صنعت پر از چالش باشد نکته دیگری است که قابل توجه می نماید. توجه به ارزش ها اگرچه در حیطه وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است  و در قانون هم آمده است و توجه به آن هم ارزشمند و لازم است، اما غالب کردن این نگاه بر برنامه های یک صنعت بدون توجه به مسائل فنی و تخصصی آن کمی سهل انگارانه می نماید.

استفاده از نظرات دیگر بخش های مرتبط با صنعت چاپ ، خارج از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظیر وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، مرکز توسعه صادرات، اتحادیه های صنفی و... قدر مسلم در تدوین این سند می توانست راهکشای بسیاری از مشکلات باشد، امری که در تدوین این سند –به دلیل شتابزدگی در تدوین و تصویب و اعلام تا پیش از پایان عمر دولت- لحاظ نشده و سند را دارای ایرادات مهمی  کرده است.

نکته مهم دیگر این که پس از تدوین یک سند مهم از سوی یک نهاد بالادستی ، شرایط برای نقد و بررسی آن از سوی همان نهاد فراهم می شود تا سند پس از رفع ایرادات و اشکال های موجود به مرحله اجرایی در آید، امری که تا کنون محقق نشده است. البته نقش اتحادیه ها و نهادهای صنفی هم در این زمینه قابل تامل است که اگر چه در تدوین این سند ، نقش زیادی نداشته اند، اما در حوزه نقد وبررسی آن هم کوتاهی کرده و تاکنون اقدامی صورت نداده اند.

به هر حال سند راهبردی صنعت چاپ کشور از سوی مدیران دولت دهم تدوین و تصویب و رونمایی شده و فضا برای اجرای برنامه ها براساس ان به دولت یازدهم سپرده شده است. امید بسیار این است که مدیران دولت تازه به ضرورت های پایبندی به چنین سندی معتقد بوده و با انجام نشست ها و میزگردهایی به تنقیح و محکم سازی این سند اهتمام داشته باشند.

سوی دیگر قضیه هم اتحادیه ها و نهادهای صنفی حوزه چاپ هستند که می توانند با انجام نشست هایی با حضور صاحب نظران و کارشناسان این سند را – به شکل مناسب و درست- آماده اجرا کرده و زمینه تحقق برنامه های اداره کل چاپ و دستگاه های زیربط در دستگا ه های دیگر بر اساس یک برنامه منظم و درست را فراهم آورند.

منتشر شده توسط اخبار چاپ در تاریخ ۱۳۹۲ سه شنبه ۱۱ تير