با تصویب وا مضای وزیر ارشاد صورت گرفت:
ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات چاپخانه داران کشور از سوی دفتر امور چاپ


دستور العمل رسیدگی به تخلفات چاپخانه داران کشور براساس شرح وظایف دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دهم خرداد ماه امسال ، پس از تهیه و تصویب وامضای وزیر ارشاد به چاپخانه داران ابلاغ شد .

دستور العمل رسیدگی به تخلفات چاپخانه داران کشور براساس شرح وظایف دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دهم خرداد ماه امسال ، پس از تهیه و تصویب وامضای وزیر ارشاد به چاپخانه داران ابلاغ شد .
بنا به اعلام این اداره کل این دستور العمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.
 این دستور العمل  12 ماده و 21 تبصره دارد  و در آن 
اعضاء، نحوه تشکیل کمیسیون و کمیته‌های مربوط ذکر شده است. معاون امور فرهنگی، مدیرکل دفتر امور چاپ، مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی، رییس مرکز حراست و یک متخصص عرصه چاپ اعضاء کمیسیون رسیدگی به تخلفات را تشکیل خواهند داد.

متن کامل این دستور العمل به شرح زیر است:

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات چاپخانه­ها و واحدهای وابسته

به استناد بند 16 ماده 2قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال 1365 مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل ماده 23 آیین­نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه­ها و واحدهای وابسته مصوب جلسه 1/9/1371 هیأت وزیران و همچنین بندهای 5 و 12 وظایف واحدهای استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستورالعمل رسیدگی به تخلفات چاپخانه­ها و صنایع وابسته به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده 1- کمیسیون رسیدگی به تخلفات چاپخانه­ها و واحدهای وابسته: به منظور نظارت، بررسی، تحقیق و رسیدگی به تخلفات چاپخانه­ها و واحدهای وابسته، کمیسیون رسیدگی به تخلفات چاپخانه­ها و واحدهای وابسته با ترکیب ذیل و در معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می­شود:

1- معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی / عضو و رئیس

2- مدیر کل دفتر امور چاپ / عضو و دبیر

3- مدیر کل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی / عضو

4- رییس مرکز حراست / عضو

5- یکی از فعالان و متخصصان عرصه چاپ / عضو

تبصره 1- دبیرخانه کمیسیون: به منظور بررسی و تکمیل پرونده ها و تحقیقات مربوط به تخلفات چاپخانه ها و واحدهای وابسته و انجام سایر امور ارجاعی از سوی کمیسیون؛ دبیرخانه کمیسیون در دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و زیر نظر دبیر تشکیل می گردد.

تبصره 2- حکم اعضای کمیسیون توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می گردد.

تبصره 3- جلسات کمیسیون با حضور حداقل 4 نفر از اعضا رسمیت می­یابد. اتخاذ تصمیم در جلسات به نحو اکثریت است. در صورت تساوی آرا، نظری که رییس کمیسیون با آن موافق است ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 4- عضو موضوع بند 5 این ماده، به پیشنهاد معاون امور فرهنگی و به مدت 2 سال منصوب می شود و تمدید عضویت ایشان بلامانع است.

تبصره 5- در غیاب رییس کمیسیون، ریاست جلسات بر عهده دبیر می باشد.

تبصره 6- در صورت غیبت پی در پی بیش از 3 جلسه عضو موضوع بند 5 ، فرد دیگری به پیشنهاد رییس کمیسیون برای صدور حکم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی می­شود.

تبصره7- دبیر کمیسیون می تواند با تایید رییس کمیسیون جهت تسهیل و تسریع در روند رسیدگی و نظارت، از کارشناسان، متخصصان و فعالان صنفی به عنوان مطلع جهت حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.

تبصره 8- کمیسیون می­تواند در چارچوب پرونده مورد رسیدگی، هرگونه تحقیق و بررسی کارشناسانه برای احراز وقوع تخلف را به عمل آورده و از مراجع قانونی از جمله اتحادیه ها و تشکل های صنفی، نیروی انتظامی استعلامات لازم را معمول نماید و همچنین می­تواند مدیر واحد چاپی و در صورت وجود شاکی یا مرجع اعلام­کننده تخلف ایشان را جهت شرکت در جلسه دعوت نموده و اظهارات ایشان را در صورتجلسه ثبت و درج نماید و لوایح دفاعیه و تصویر مدارک ارائه شده را اخذ و در پرونده ضبط و به امضاء حاضرین برساند. عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه رسیدگی مانع از اتخاذ تصمیم قانونی کمیسیون نخواهد بود.

ماده 2- کمیته های تحقیق و بررسی ستاد: به منظور تکمیل تحقیقات و پرونده های مطروحه ، همچنین برقراری و تسهیل ارتباط با کمیته های استانی، اعلام نظر و انجام سایر امور ارجاع شده از سوی کمیسیون، کمیته تحقیق و بررسی در محل دبیرخانه و با حضور اعضای ذیل تشکیل می گردد:

1- مدیر کل دفتر امور چاپ / عضو و رییس

2- یک نفر از متخصصان و فعالان عرصه چاپ / عضو

3- معاون دفتر چاپ / عضو

4- معاون دفتر حقوقی و مالکیت معنوی / عضو

5- معاون مرکز حراست / عضو

تبصره 1- عضو موضوع بند 2 از میان یکی از چاپخانه داران فعال، متعهد و آشنا به مسایل حقوقی یا امور چاپ و واحدهای وابسته توسط مدیر کل امور چاپ برای مدت 2 سال انتخاب می شود و تمدید عضویت وی بلامانع است. همچنین در صورت غیبت پی در پی بیش از 3جلسه وی، عضو مذکور عزل و فرد واجد شرایط دیگری توسط مدیر کل چاپ انتخاب و حکم انتصاب وی صادر می گردد.

تبصره2- رییس کمیته می تواند در هر یک از جلسات از متخصصان، کارشناسان یا فعالان عرصه چاپ جهت حضور در جلسات این کمیته دعوت به عمل آورده و از نظرات تخصصی آنها بهره گیرد.

تبصره3– حکم رییس کمیته توسط رییس کمیسیون و حکم اعضای کمیته توسط دبیر کمیسیون صادر می گردد.

تبصره 4- در پرونده های ارجاعی توسط کمیسیون و مواردی که نیاز به اعلام نظر کمیته باشد؛ نظر همه اعضا در صورتجلسه درج و به کمیسیون ارسال می گردد.

ماده 3- کمیته تحقیق و بررسی استانی: به منظور تسهیل رسیدگی به تخلفات چاپخانه ها و نظارت بر عملکرد آنها، کمیته تحقیق و بررسی زیر نظر کمیسیون رسیدگی به تخلفات چاپخانه ها در هر یک از ادارات کل استانها با ترکیب زیر تشکیل می گردد:

1. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان / عضو و دبیر

2. یک نفر از متخصصان و فعالان عرصه چاپ / عضو

3. کارشناس مسئول امور چاپ یا در صورت عدم وجود، کارشناس امور چاپ اداره کل استان / عضو

4. مدیر امور حقوقی یا در صورت عدم وجود، کارشناس حقوقی اداره کل استان / عضو

5. مدیر حراست اداره کل استان / عضو

تبصره1- حکم عضویت دبیر کمیته توسط معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر و احکام سایر اعضا توسط مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و دبیر کمیته صادر می گردد.

تبصره 2- عضو موضوع بند(2) از میان یکی از چاپخانه­داران فعال، متعهد و آشنا به مسائل حقوقی یا امور چاپ و واحدهای وابسته توسط مدیر کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان برای مدت دو سال انتخاب می­شود و تمدید عضویت وی بلامانع است.

تبصره 3- جلسات کمیته با حضور حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل و رسمیت می­یابد.

تبصره 4- در صورت غیبت پی در پی بیش از 3جلسه ی عضو موضوع بند(2 )، عضو مذکور عزل و فرد دیگری توسط مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان انتخاب و حکم انتصاب وی صادر می گردد.

ماده 4- وظیفه کمیته های تحقیق و بررسی مستقر در استانها؛ تشکیل پرونده، تحقیق از مطلعین یا استعلام رسمی از مراجع ذی صلاح، دعوت از متخلفین و عنداللزوم ثبت اظهارات ایشان، انجام مکاتبات اداری لازم، تکمیل سوابق، ثبت و ضبط سوابق تخلفاتی از طریق پلمپ کالاهای غیر مجاز چاپی یا انتقال به محل مورد نظر تا تعیین تکلیف نهایی توسط کمیسیون، جلوگیری از فعالیت و پلمپ دستگاههای بدون مجوز یا پروانه فعالیت تا تعیین تکلیف نهایی توسط کمیسیون، انجام سایر امور ارجاعی از سوی کمیسیون و اعلام گزارش و پیشنهاد به کمیسیون می باشد.

تبصره- در صورت پلمپ یا ضبط کالاهای چاپی یا وقوع جرم و ضرورت طرح موضوع در مراجع قضایی، کمیته های تحقیق استانی مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پرونده را به کمیسیون ارسال نمایند.

مادّه5- جلسات کمیته ها حداقل دو بار در ماه با دعوت از اعضا و جلسات کمیسیون­ حداقل یکبار در ماه و با دعوت قبلی از اعضا تشکیل می گردد.

مادّه 6- تشکیل پرونده برای هر مورد از تخلف بر مبنای مستندات ارائه­شده از سوی مراکز و سازمانهای حقوقی و امنیتی، نتایج بررسی کارشناسان و بازرسان ادارات کل و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز شکایت یا اعلام تخلف اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی انجام می­شود.

تبصره - در صورت اطلاع اداره کل استان و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از وقوع تخلف و یا محکومیت واحد چاپی در مراجع قضایی، کمیته مربوطه موظف به تشکیل پرونده و اعلام آن به کمیسیون بر اساس این دستورالعمل است.

ماده 7- موارد تخلف قابل طرح در کمیته های تحقیق و نظارت و کمیسیون به شرح ذیل می باشد:

1- چاپ تصاویر، علائم، اسامی و متن‌های خلاف موازین قانونی، نظم عمومی، اخلاق حسنه و عفت عمومی

2- استفاده از تصاویر و عنوان پیشوایان مذهبی و مقامات عالی رتبه کشوری روی کارهای چاپی مربوط به محصولات و نمونه های چاپی

3- استفاده از علائم، تصاویر و متن‌های گروهها و فرق ضالّه، شیطان پرستی، شرکت های صهیونیستی و سایر علایم و تصاویر ممنوع‌شده توسط مراجع ذیصلاح

4- فعالیت بدون مجوز یا فعالیت با موافقتنامه تأسیس

5- ارائه اطلاعات نادرست توسط متقاضیان موافقتنامه یا پروانه فعالیت چاپ، نقل و انتقال، ترخیص و واردات دستگاه های چاپ به وزارت یا ادارات کل استانی اعم از اطلاعات مربوط به دستگاههای چاپ، سال ساخت و ...

6- تخلف از تمام موارد تصریح‌ شده در «آیین نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته» مصوب جلسه1/9/1371 هیأت وزیران

7- هرگونه تخلف از قوانین آیین‌نامه ها و دستورالعمل های مرتبط مصوب یا ابلاغ شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مراجع ذی صلاح

8- عدم رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه و آیین نامه و دستورالعمل های مربوطه جهت بسته بندی و تبلیغات محصولات تولید داخل

ماده 8- کمیسیون می تواند با توجه به شدّت و اهمیت تخلف و یا عوامل مؤثر در وقوع تخلف و دفعات تکرار آن و سوء نیت واحد چاپی و سهل انگاری وی، به شرح ذیل اقدام نماید:

1- توبیخ کتبی مدیر چاپخانه با درج در پرونده

2- جلوگیری از فعالیت از طریق پلمپ دستگاه یا دستگاههای چاپ تا شش ماه

3- جلوگیری از فعالیت از طریق پلمپ کامل چاپخانه تا شش ماه (با هماهنگی اداره اماکن نیروی انتظامی)

4- جلوگیری از فعالیت چاپخانه از طریق محرومیت چاپخانه از چاپ بعضی از محصولات چاپی تاحداکثر مدّت یک سال

5- تعطیل موقّت چاپخانه از6 ماه تا2 سال(با هماهنگی اداره اماکن نیروی انتظامی)

6- تعطیل موقّت چاپخانه از2 سال تا 4 سال(با هماهنگی اداره اماکن نیروی انتظامی)

تبصره 1- در صورتی که عمل واحد چاپی منطبق با یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی نیز باشد علاوه بر رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شرح فوق، کمیسیون موظف است مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد.

تبصره 2- رسیدگی به ادعاهای مبنی بر وقوع یا ورود خسارت ناشی از تخلف چاپخانه یا واحد وابسته در صلاحیت مراجع ذیصلاح قضائی است. چنانچه شاکی خصوصی یا اعلام کننده تخلف، مدعی تحمل خسارت ناشی از عملکرد واحد چاپی باشد کمیسیون را جهت احقاق حق و تقدیم شکواییه و یا دادخواست قانونی به مراجع قضایی هدایت می‌نمایند.

تبصره3- آرای صادره از سوی کمیسیون رسیدگی کننده پس از تایید رئیس کمیسیون توسط دبیرخانه کمیسیون علاوه بر واحد چاپی به مقام اجراکننده رأی و عنداللزوم شاکی یا مرجع اعلام تخلف نیز ابلاغ خواهد شد. ابلاغ آرا یا به صورت حضوری و واقعی یا از طریق ارسال به نشانی اشخاص مندرج در پرونده مجوز واحد چاپی و یا شکواییه و یا گزارش، با پست سفارشی به عمل خواهد آمد، در این صورت تاریخ ارسال رأی از طریق پست سفارشی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می شود ادعای تغییر نشانی و یا اشتباه بودن آن و یا عدم اطلاع و یا عدم وصول رأی پذیرفته نخواهد شد.

ماده 9- مقررات تکمیلی:

9-1- پروانه واحد چاپی قائم به شخص است؛ بنابراین دارنده مجوز نمی تواند به عذر این که به دیگری وکالت یا نمایندگی داده از خود رفع مسئولیت نماید و پروانه فعالیت یا موافقتنامه تأسیس قابل اجاره یا امانت و عناوین مشابه به شخص دیگر تحت هیچ عنوان نمی باشد.

9-2- در صورت اصرار و تکرار واحدهای چاپی به هر یک از تخلفات مندرج در ماده (7) مجازات شدید تری برای آن واحد اتخاذ می شود.

ماده 10- مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است، مانند تشریفات رسیدگی و... طبق آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

ماده 11- بازرسان کمیسیون یا هر یک از کمیته ها حسب وظیفه معین شده توسط کمیسیون یا کمیته مربوطه نسبت به نظارت ، بررسی وضعیت و تهیه گزارش یا صورتجلسه یا پلمپ نمودن موارد تخلف و ارایه گزارش از اقدامات یا تخلفات مشاهده شده و اجرای تصمیمات کمیسیون اقدام می نمایند.

ماده 12- این دستورالعمل به انضمام ماده آخر در12 ماده و 21تبصره در تاریخ 10/03/1392 به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست

منتشر شده توسط اخبار چاپ در تاریخ ۱۳۹۲ پنج شنبه ۳۰ خرداد


تا کنون نظری برای این خبر ارسال نشده است
نام:  
پست الکترونیکی:  
نظر شما: